_*+1 தேர்வு முடிவுகள் 27.06.2022 அன்று வெளியீடு!!!*_