_1-12 வகுப்பு வரை கற்பிக்கும் அனைத்து ஆசிரியர்களும் *( HS & HSS தலைமையாசிரியர்கள் மற்றும் முதுகலை ஆசிரியர்களைத் தவிர)* 18.06.2022 அன்று CRC பயிற்சியில் கலந்து கொள்ள வேண்டும் - தஞ்சாவூர் முதன்மைக் கல்வி அலுவலரின் செயல்முறைகள்!!!_

 CLICK HERE