பள்ளி மானியத்‌ தொகையை 31-2022க்குள் செலவு செய்து EMIS ல் பதிவேற்றம் செய்ய SPD வழிகாட்டுதல்‌