2021-22 ஆம் ஆண்டு ஆசிரியர்கள் பொது மாறுதல் கலந்தாய்வு- நிருவாக காரணங்களுக்காக பள்ளிக்கல்வி ஆணையரக மாறுதல் கலந்தாய்வு மற்றும் பதவி உயர்வு கலந்தாய்வு தற்காலிகமாக ஒத்திவைத்தமை- மீள கலந்தாய்வு நடைபெறுதல் சார்ந்து பள்ளிக்கல்வி ஆணையரது செயல்முறைகள்

 2021-22 ஆம் ஆண்டு ஆசிரியர்கள் பொது மாறுதல் கலந்தாய்வு- நிருவாக காரணங்களுக்காக பள்ளிக்கல்வி ஆணையரக மாறுதல் கலந்தாய்வு மற்றும் பதவி உயர்வு கலந்தாய்வு தற்காலிகமாக ஒத்திவைத்தமை- மீள கலந்தாய்வு நடைபெறுதல் சார்ந்து பள்ளிக்கல்வி ஆணையரது செயல்முறைகள் 

Click here to download commissioner proceedings