அரசாணை -39-புதிய மருத்துவக் காப்பீட்டுத் திட்டம் NHIS - 2021ல் கொரோனாவுக்கான சிகிக்சை சேர்ப்பு - அரசாணை வெளியீடு!!!

 


அரசாணை -39-புதிய மருத்துவக் காப்பீட்டுத் திட்டம் NHIS - 2021ல் கொரோனாவுக்கான சிகிக்சை சேர்ப்பு - அரசாணை வெளியீடு!!! 

👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇Click here to download G.O 39-PDF