பள்ளிகள் செயல்பாடு குறித்து மாவட்ட முதன்மைக்கல்வி அலுவலர் அவர்களின் செயல்முறைகள்