2022-23 ஆம் கல்வியாண்டில் பள்ளிகளை தரம் உயர்த்துதல் சார்ந்து மாநிலத் திட்ட இயக்குநரின் செயல்முறைகள்!! இணைப்பு: 2019-20ம் கல்வியாண்டில் தரம் உயர்த்த கோரும் பள்ளிகளின் பட்டியல் பள்ளியை தரம் உயர்த்தக் கோரும் படிவம்

 


2022-23 ஆம் கல்வியாண்டில்  பள்ளிகளை தரம் உயர்த்துதல் சார்ந்து மாநிலத் திட்ட இயக்குநரின் செயல்முறைகள்!!

இணைப்பு: 2019-20ம் கல்வியாண்டில் தரம் உயர்த்த கோரும் பள்ளிகளின் பட்டியல் 

Click here to download- pdf 

பள்ளியை தரம் உயர்த்தக் கோரும் படிவம்

Click here to download- pdf