10, 12-ம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான முதல் & இரண்டாம் திருப்புதல் தேர்வு Syllabus...PDF