இல்லம் தேடிக் கல்வி-ITK APP-ல் தன்னார்வலர்கள் தவறுதலாக Add செய்த மாணவர்களின் பெயரை எவ்வாறு நீக்குவது?

 

இல்லம் தேடிக் கல்வி-ITK APP-ல் தன்னார்வலர்கள்  தவறுதலாக Add செய்த மாணவர்களின் பெயரை எவ்வாறு நீக்குவது?