நிர்வாகக் காரணங்களால் பல்தொழில்நுட்பக் கல்லூரி விரிவுரையாளருக்கான தேர்வு நடைபெறும் நாட்கள் தள்ளி வைக்கப்படுகிறது - TRB அறிவிப்பு!!!