பள்ளிக் கல்வி - பிராந்திய கல்வியியல் நிறுவனம், மைசூரு (Regional Institute of Educatoin, Mysuru) என்ற பயிற்சி நிறுவனம் (Diploma Course in Guidance and Counselling (DCGC) என்ற ஓராண்டு பட்டய படிப்பினை தொலைதூர மற்றும் நேரடி (distance-cum-face-to-face) முறையில் துவக்குதல்) இணைய வழியில் படிக்க விரும்பும் ஆசிரியர்கள் விண்ணப்பித்தல் சார்ந்து பள்ளிக் கல்வி இணை இயக்குநரின் செயல்முறைகள்!!!

 

பள்ளிக் கல்வி - பிராந்திய கல்வியியல் நிறுவனம், மைசூரு (Regional Institute of Educatoin, Mysuru)  என்ற பயிற்சி நிறுவனம் (Diploma Course in Guidance and Counselling (DCGC) என்ற ஓராண்டு பட்டய படிப்பினை தொலைதூர மற்றும் நேரடி (distance-cum-face-to-face) முறையில் துவக்குதல்) இணைய வழியில் படிக்க விரும்பும் ஆசிரியர்கள் விண்ணப்பித்தல் சார்ந்து பள்ளிக் கல்வி இணை இயக்குநரின் செயல்முறைகள்!!!
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇