இல்லம் தேடிக் கல்வி திட்டத்தை மாண்புமிகு. தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் இன்று தொடங்கி வைக்கிறார் -நேரலைக்காண -links- you tube , facebook , twitter link

  YouTube -   illamthedikalvi.tnschools.gov.in/ytlive


Link on Twitter -   twitter.com/SEDTamilNadu