இல்லம் தேடிக் கல்வி - தன்னார்வலர்கள் மற்றும் பள்ளி மேலாண்மை குழு உறுப்பினர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்க - EMIS தளத்தில் ஆசிரியர்கள் விருப்பம் மற்றும் விருப்பமின்மைக்கான விவரத்தினை -28.10.2021 க்குள் பதிவிட மாநில திட்ட இயக்குநர் - செயல்முறைகள்

 

இல்லம் தேடிக் கல்வி - தன்னார்வலர்கள் மற்றும் பள்ளி மேலாண்மை குழு உறுப்பினர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்க - EMIS தளத்தில் ஆசிரியர்கள் விருப்பம் மற்றும் விருப்பமின்மைக்கான விவரத்தினை  -28.10.2021 க்குள் பதிவிட மாநில திட்ட இயக்குநர் - செயல்முறைகள்
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇