அரசுப் பணியாளர்களின் வேலை நிறுத்தப் போராட்ட காலங்கள் மற்றும் தற்காலிக பணிநீக்க காலம் - பணிக்காலமாக முறைப்படுத்துதல் சார்பான அரசாணையைப் பின்பற்றி உரிய நடவடிக்கை மேற்கொள்ள- முதன்மைக் கல்வி அலுவலர் உத்தரவு!!!_

 அரசுப் பணியாளர்களின் வேலை நிறுத்தப் போராட்ட காலங்கள் மற்றும் தற்காலிக பணிநீக்க காலம் - பணிக்காலமாக முறைப்படுத்துதல் சார்பான அரசாணையைப் பின்பற்றி உரிய நடவடிக்கை மேற்கொள்ள தருமபுரி முதன்மைக் கல்வி அலுவலர் உத்தரவு!!!