அக்டோபர் -நான்காவது வார ஒப்படைப்புகள் (Assignment and Assessment)PDF

 

அக்டோபர் நான்காவது வாரம்-4 மற்றும் 5 ஆம் வகுப்பு அனைத்து பாடங்களுக்கான  Assessment and assignment Q & A

 

மாணவர்களை பின்பக்கம் Assignment எழுதி வாங்கி வைத்தாலும் நலமே...

 

Questions prepared Based on Kalvi TV syllabus & reduced syllabus

👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇