உயர்கல்வி நிறுவங்களில் வன்னியருக்கான 10.5% இடஒதுக்கீட்டில் காலியிடம் இருப்பின் இதர மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினரை கொண்டு நிரப்பலாம் - அரசிதழ் வெளியீடு!!!

 

உயர்கல்வி நிறுவங்களில் வன்னியருக்கான 10.5% இடஒதுக்கீட்டில் காலியிடம் இருப்பின் இதர மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினரை கொண்டு நிரப்பலாம் - அரசிதழ் வெளியீடு!!!