10,11,12 ஆம் வகுப்புகளுக்கு நடப்பாண்டு காலாண்டு, அரையாண்டு தேர்வுகள் கிடையாது... பள்ளிக் கல்வித் துறை அமைச்சர் தகவல்

 
10,11,12 ஆம் வகுப்புகளுக்கு நடப்பாண்டு காலாண்டு, அரையாண்டு தேர்வுகள் கிடையாது... பள்ளிக் கல்வித் துறை அமைச்சர் தகவல்