ஆசிரியர் பணிகளுக்கான தேர்வில் பார்வையற்ற மாற்றுத்திறனாளிகள் பங்கேற்கச் செய்வதற்கான உரிய வழிகாட்டு விதிகளை வகுக்காமல் தேர்வை அனுமதிக்க முடியாது.- உயர்நீதிமன்றம்.