ஆண்டு ஊதிய உயர்வுக்கு முந்தைய நாள் ஓய்வு பெறும் அரசு ஊழியர்களுக்கு வழங்கப்படும் ஊதிய உயர்வு - அடிப்படை விதியில் திருத்தம் செய்து அரசாணை வெளியீடு!!!

 

ஆண்டு ஊதிய உயர்வுக்கு முந்தைய நாள் ஓய்வு பெறும் அரசு ஊழியர்களுக்கு வழங்கப்படும் ஊதிய உயர்வு - அடிப்படை விதியில் திருத்தம் செய்து அரசாணை வெளியீடு!!!
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇