6 முதல் 8 ஆம் வகுப்பு வரை வகுப்புகளை தொடங்குவது குறித்து முடிவு செய்யவில்லை. பள்ளிக் கல்வித் துறை அமைச்சர்.