ஆசிரியர் மற்றும் ஆசிரியரல்லாதோர்- அலுவலர்கள் மற்றும் பணியாளர்கள் வயது முதிர்வு அடிப்படையில் 2022- 2023 ஆம் நிதி ஆண்டில் ஓய்வு பெறுதல் குறித்து(01.04.2022-முதல் 01.03.2023 வரை) விவரங்கள் கோருதல் சார்ந்து பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி சுற்றறிக்கை


 

ஆசிரியர் மற்றும் ஆசிரியரல்லாதோர்- அலுவலர்கள் மற்றும் பணியாளர்கள் வயது முதிர்வு அடிப்படையில் 2022- 2023 ஆம் நிதி ஆண்டில் ஓய்வு பெறுதல் குறித்து(01.04.2022-முதல் 01.03.2023 வரை) விவரங்கள் கோருதல் சார்ந்து பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி சுற்றறிக்கை