சிறுபான்மையினர் கல்வி உதவித் தொகை 2021-22 NSP (National Scholarship Portal) - இல் பதிவு செய்ய வேண்டிய Institute Nodal Officer- ஆதார் எண்ணுடன் Mobile Number ஐ இணைக்கும் வழிமுறை

 

சிறுபான்மையினர் கல்வி உதவித் தொகை 2021-22 NSP (National Scholarship Portal) - இல் பதிவு செய்ய வேண்டிய Institute Nodal Officer- ஆதார் எண்ணுடன் Mobile Number ஐ இணைப்பது எப்படி ?