இன்றைய கல்வித் தொலைக்காட்சி வீடியோக்கள் ( 16.09.2021 ) 1-5 ஆம் வகுப்பு

 


வகுப்பு 1 | சூழ்நிலையியல் | இயற்கையின் கொடை- CLICK HERE 


வகுப்பு 2| சூழ்நிலையியல் | நம்மைச் சுற்றியுள்ள தாவரங்கள்- CLICK HERE
வகுப்பு 3 | அறிவியல் | விசை - CLICK HERE
வகுப்பு 4 | அறிவியல் | எனது உடல் - உள் உறுப்புகள்- CLICK HERE
வகுப்பு 5 | அறிவியல் | அன்றாட வாழ்வில் அறிவியல்- CLICK HERE