பள்ளியில் படிக்காத மாணவர்களின் விவரங்களை EMIS இணையதளத்தில் UPDATE செய்வது எப்படி?


 EMIS NEW UPDATE 2021


OOSC UPDATE 

👆👆👆👆👆👆👆👆

பள்ளியில் படிக்காத மாணவர்களின் விவரங்களை UPDATE செய்வது எப்படி?

👇👇👇👇👇👇👇

Click here to view the video