ஒரு வாரத்திற்குள் மாணவர்களுக்கு மாற்றுச்சான்றிதழ் பள்ளிக்கல்வித்துறை உத்தரவு