உங்களது வருமான வரியை e- filing செய்யும் போது 80G-யில் நீங்கள் வழங்கிய ஒருநாள் ஊதியத்தை வருமான வரிச் சலுகை பெற இந்த விவரங்கள் தேவைப்படும்.