பள்ளிக் கல்வித்துறையில் பெரிய மாற்றங்களுக்கு உட்படுத்தப்படவுள்ளது. (ஆங்கில நாளிதழ் செய்தி).