ஆசிரியர்களுக்கான இடமாறுதல் கலந்தாய்வை மே மாதத்தில் நடத்த கல்வித்துறை திட்டம்