தபால் வாக்குக்கு விண்ணப்பிக்க FORM 12- & Postal Ballot and EDC Instructions -PDF FILE

 

இந்த படிவத்தை பூர்த்தி செய்து தேர்தல் ஆணை மற்றும் வாக்காளர் அட்டை நகல்களை இணைத்து தபால் வாக்குக்கு விண்ணப்பிக்கவும்.