தேர்தல் பயிற்சிக்கு வராத அரசு ஊழியர்களுக்கு மெமோ....