ஆல் பாஸ்’ அரசாரணையை ரத்து செய்ய உயர்நீதிமன்றம் மறுப்பு