அரசாணை எண் 88 -கல்லூரிகளில் பணிபுரியும் கவுரவ விரிவுரையாளர்கள் பெற்றுவரும் மதிப்பூதியம் 1.1 2020 முதல் ரூ 15,000 லிருந்து ரூ 20,000 உயர்த்தி அரசாணை வெளியிடப் படுகின்றன

 


click here to download