அரசு ஊழியர்களுக்கான மருத்துவ காப்பீடு குறிப்பிட்ட சிகிச்சைகளுக்கு 7 இலட்சத்திருந்து 10 இலட்சமாக உயர்வு!