பத்தாம் வகுப்பு அறிவியல்-செய்முறைத்தேர்வு.E/M ( REDUCED SYLLABUS)