2020 - 2021 ஆம் நிதியாண்டின் வருமான வரி படிவம் பூர்த்தி செய்யும் போது கவனத்தில் கொள்ள வேண்டியவை...

 2020 - 2021 ஆம் நிதியாண்டின் வருமான வரி படிவம் பூர்த்தி செய்யும் போது கவனத்தில் கொள்ள வேண்டியவை...

 

பழைய விதிமுறைபடி வரி கணக்கீடு - பிரிவு 115BAC

 

வது பக்கத்தில் மாத சம்பளத்துடன் நிலுவை ஊதியம் பெற்று இருப்பின் அதையும் காண்பிக்க வேண்டும். [Bonus, surrender, pay fix arrear if any]


நிலையான கழிவு (Standard deduction) ₹50,000/-  மொத்த வருமானத்தில் அனைவரும் கழித்துக் கொள்ளலாம்.

 

housing loan பிடித்தம் செய்பவர்கள் HRA கழிக்கக் கூடாது.

 

மாற்றுத்திறன் ஆசிரியர்கள் தொழில்வரி செலுத்தத் தேவையில்லைமேலும் சம்பளத்தில் பெறக்கூடிய  போக்குவரத்து பயணப்படியை Entertainment Allowance ல் கழித்துக் கொள்ளலாம்.

 

housing loan - வட்டி அதிகபட்சமாக ₹2,00,000/- வரை கழித்துக் கொள்ளலாம். (01.04.1999 க்கு பிறகு வீட்டுக்கடன் பெற்றிருக்க வேண்டும். 01.04.1999 க்கு முன் பெற்றிருந்தால் ₹30,000/- மட்டுமே வரிச்சலுகை பெற முடியும்)housing loan - அசல் தொகையை  Under chapter -VI ல் கழித்துக் கொள்ளலாம்.

 

housing loan - அசல் மற்றும் வட்டி கழிப்பவர்கள் 12C படிவம் வைக்க வேண்டும்.

 

CPS திட்டத்தில் உள்ள ஆசிரியர்கள் Under chapter -VI ல் சேமிப்பு 1,50,000 க்கு மேல் இருந்தால்செலுத்திய CPS  தொகையில்  அதிகபட்சமாக ₹50,000/- வரை 80CCD(1B) ல் கழித்துக் கொள்ளலாம்.

 

School fees - குழந்தைகளின் tuition fee மட்டும் கழிக்க வேண்டும். Other fees ஏதும் கழிக்கக் கூடாது. (அதிகபட்சமாக 2 குழந்தைகளுக்கு மட்டும்)

 

LIC & PLI : பிரீமியம் தொகை மட்டும் கழிக்க வேண்டும். Late fee கழிக்கக் கூடாது. (LIC Statement பெற்று,  படிவத்துடன் இணைக்கவும்).

 

80DDB - Medical Treatment - ₹80,000/- வரை காண்பிப்பவர்

10 - I படிவத்தில் மருத்துவரிடம் சான்று பெற்று இணைக்க வேண்டும்.

[Citizens - ₹40,000,

Senior Citizens - ₹60,000,

Super Senior Citizens - ₹80,000]HomeINCOME TAX2020 - 2021 ஆம் நிதியாண்டின் வருமான வரி படிவம் பூர்த்தி செய்யும் போது கவனத்தில் கொள்ள வேண்டியவை...

2020 - 2021 ஆம் நிதியாண்டின் வருமான வரி படிவம் பூர்த்தி செய்யும் போது கவனத்தில் கொள்ள வேண்டியவை...

2020 - 2021 ஆம் நிதியாண்டின் வருமான வரி படிவம் பூர்த்தி செய்யும் போது கவனத்தில் கொள்ள வேண்டியவை...

 

பழைய விதிமுறைபடி வரி கணக்கீடு - பிரிவு 115BAC

 

வது பக்கத்தில் மாத சம்பளத்துடன் நிலுவை ஊதியம் பெற்று இருப்பின் அதையும் காண்பிக்க வேண்டும். [Bonus, surrender, pay fix arrear if any]

 


நிலையான கழிவு (Standard deduction) ₹50,000/-  மொத்த வருமானத்தில் அனைவரும் கழித்துக் கொள்ளலாம்.

 

housing loan பிடித்தம் செய்பவர்கள் HRA கழிக்கக் கூடாது.

 

மாற்றுத்திறன் ஆசிரியர்கள் தொழில்வரி செலுத்தத் தேவையில்லைமேலும் சம்பளத்தில் பெறக்கூடிய  போக்குவரத்து பயணப்படியை Entertainment Allowance ல் கழித்துக் கொள்ளலாம்.

 

housing loan - வட்டி அதிகபட்சமாக ₹2,00,000/- வரை கழித்துக் கொள்ளலாம். (01.04.1999 க்கு பிறகு வீட்டுக்கடன் பெற்றிருக்க வேண்டும். 01.04.1999 க்கு முன் பெற்றிருந்தால் ₹30,000/- மட்டுமே வரிச்சலுகை பெற முடியும்)

 

housing loan - அசல் தொகையை  Under chapter -VI ல் கழித்துக் கொள்ளலாம்.

 

housing loan - அசல் மற்றும் வட்டி கழிப்பவர்கள் 12C படிவம் வைக்க வேண்டும்.

 

CPS திட்டத்தில் உள்ள ஆசிரியர்கள் Under chapter -VI ல் சேமிப்பு 1,50,000 க்கு மேல் இருந்தால்செலுத்திய CPS  தொகையில்  அதிகபட்சமாக ₹50,000/- வரை 80CCD(1B) ல் கழித்துக் கொள்ளலாம்.

 

School fees - குழந்தைகளின் tuition fee மட்டும் கழிக்க வேண்டும். Other fees ஏதும் கழிக்கக் கூடாது. (அதிகபட்சமாக 2 குழந்தைகளுக்கு மட்டும்)

 

LIC & PLI : பிரீமியம் தொகை மட்டும் கழிக்க வேண்டும். Late fee கழிக்கக் கூடாது. (LIC Statement பெற்று,  படிவத்துடன் இணைக்கவும்).

 

80DDB - Medical Treatment - ₹80,000/- வரை காண்பிப்பவர்

10 - I படிவத்தில் மருத்துவரிடம் சான்று பெற்று இணைக்க வேண்டும்.

[Citizens - ₹40,000,

Senior Citizens - ₹60,000,

Super Senior Citizens - ₹80,000]

 

மாற்றுத்திறன் ஆசிரியர்கள் ஆண்டு முழுவதும் Medical treatment க்காக ₹75,000/-  80DD ல் கழித்துக் கொள்ளலாம்.(₹1,25,000 - In case of severe disability)

 

மாத சம்பளத்தில் பிடித்தம் செய்யப்படும் NHIS தொகையை 80D ல் கழித்துக் கொள்ளலாம்.

 

கல்விக் கடனுக்காக  இந்த நிதியாண்டில் (2020-2021) செலுத்திய வட்டியை முழுவதும் 80E ல் கழித்துக் கொள்ளலாம்.

 

80EEA - மலிவு வீட்டு வசதிக்கான வீட்டுக் கடனில் கூடுதலாக ₹1,50,000 வரை வட்டியில் வரிச் சலுகை பெறலாம்.

 

நிபந்தனைகள்

 

🔹01.04.2019 முதல் 31.03.2020 க்குள் முதல் முறையாக வீட்டுக்கடன் அனுமதி பெற்றிருக்க வேண்டும்.

 

🔹வீட்டு சொத்தின் முத்திரை வரி மதிப்பு ₹45,00,000 க்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும்.

 

🔹வீட்டின் தரை பரப்பளவு பெருநகரங்களில் 645 சதுர அடிக்கு மிகாமல்மற்ற நகரங்களில் 968 சதுர அடிக்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும்.

 

80EEB - 01.04.2019 முதல் 31.03.2023 க்குள் கடன் அனுமதி பெற்றுமின்சார வாகனங்கள் வாங்குவதற்கு செலுத்தப்படும் வட்டிக்கு ₹1.5 லட்சம் வரை வரி விலக்கு பெறலாம்.நன்கொடை மற்றும்  முதலமைச்சர் நிவாரண நிதி ஏதேனும் வழங்கியிருந்தால்அத்தொகையை 80G ல் கழித்துக் கொள்ளலாம். (10% of Gross Total Income only)

 

வரி விபரம்....

2,50,000 வரை - இல்லை

2,50,001 - 5,00,000 : 5%

5,00,001 - 10,00,000 : 20%

Above 10,00,000 : 30%

 

வருமான வரியில் ஆரோக்கியம் மற்றும் கல்வி வரி 4% பிடித்தம் செய்ய வேண்டும்.

 

Taxable income ₹5,00,000-க்கு குறைவாக இருந்தால் மட்டும்மொத்த வரியில் ₹12,500/-  வரை 87A ல்  கழித்துக் கொள்ளலாம். (புதிய மற்றும் பழைய வரி விதிமுறைகள் ஆகிய இரண்டிற்கும் பொருந்தும்)

 

Taxable Income மட்டும் அருகாமையில் உள்ள ₹10 க்கு முழுமையாக்க வேண்டும்வரியில் ₹10 க்கு முழுமையாக்க வேண்டாம்.

 

புதிய விதிமுறைபடி வரி கணக்கீடு - பிரிவு 115BAC

 

மொத்த வருமானத்தில்,

 

2,50,000 - இல்லை

2,50,001 - 5,00,000 : 5%

5,00,001 - 7,50,000 : 10%

7,50,001 - 10,00,000 : 15%

10,00,001 - 12,50,000 : 20%

12,50,001 - 15,00,000 : 25%

Above 15,00,000 : 30%

 

ஆக்கம்....

.சங்கர், M.Sc., B.Ed.,

பட்டதாரி ஆசிரியர் (கணிதம்),

PUMS, அரிசிபாளையம்,

கொங்கணாபுரம் ஒன்றியம்,

சேலம் மாவட்டம்.