ஒருங்கிணைந்த பள்ளி கல்வி - Specific Concept Oriented programme ( SCOPE )மாவட்ட அளவில் ஆசிரியர்களுக்கு ஒரு நாள் பயிற்சி நடத்துதல் சார்பு மாநில திட்ட இயக்குனரின் செயல்முறைகள்