. பள்ளி மேலாண்மை குழு மற்றும் வளர்ச்சிக் குழு இணையதளம் (ONLINE TRAINING ) வழியாக பயிற்சி மாநில திட்ட இயக்குனர் செயல்முறைகள்