பள்ளிகள் திறப்பில் மீண்டும் சிக்கல்- பத்திரிக்கை செய்தி