7.5% இட ஒதுக்கீட்டின் கீழ் கூடுதலாக 161 MBBS இடங்கள் மாநில ஒதுக்கீட்டிற்கு திரும்பின என மருத்துவக் கல்வி இயக்ககம் அறிவிப்பு