அரசாணை எண்- 242 - பத்தாம் வகுப்பிற்கு பொதுப் பணிகள் இணை க்கல்வித் தகுதி நிர்ணயம்

 CLICK HERE TO DOWNLOAD- G.O 242