தமிழ்நாடு சீருடைப் பணியாளர் தேர்வுக் குழுமம் - அசல் வினாத்தாள் தொகுப்பு (பாடவாரியாக ஒரு பார்வை)

 

CLICK HERE TO DOWNLOAD-Q& A