இம்மாநிலத்தில் டிசம்பர் இறுதி வரை பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை முதல்வர் அறிவிப்பு