அரசு/அரசு உதவிபெறும் மற்றும் தனியார் பள்ளிகள் திறப்பு குறித்து கருத்து கேட்பு கூட்டம் நடத்துதல்- அறிவுரைகள் வழங்குதல் சார்ந்து- பள்ளிக்கல்வி இயக்குநர் செயல்முறைகள்

 

DSE PROCEEDINGS:அரசு/அரசு உதவிபெறும்  மற்றும் தனியார் பள்ளிகள் திறப்பு குறித்து கருத்து கேட்பு கூட்டம் நடத்துதல்- அறிவுரைகள் வழங்குதல் சார்ந்து- பள்ளிக்கல்வி இயக்குநர் செயல்முறைகள்.click here to view the dir.pro.below link- share to all