ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் மூலம் நேரடி நியமனம் செய்யப்பட்ட பட்டதாரி ஆசிரியர்களுக்கு பொதுவான பணிவரன்முறை ஆணை வழங்குதல் சார்ந்து பள்ளிக் கல்வி இணை இயக்குநர் (பணியாளர் தொகுதி) செயல்முறைகள்- 20.10.2020

 

ஆசிரியர் தேர்வு  வாரியம் மூலம் நேரடி  நியமனம் செய்யப்பட்ட பட்டதாரி ஆசிரியர்களுக்கு  (அறிவியல், சமூக அறிவியல்) பொதுவான  பணிவரன்முறை ஆணை  வழங்குதல் சார்ந்து பள்ளிக் கல்வி இணை இயக்குநர் (பணியாளர் தொகுதி) செயல்முறைகள்.CLICK TO DOWNLOAD DIR.PRO .BELOW LINK

CLICK HERE TO DOWNLOAD-REGULATION- DIR.PRO