கற்போம் எழுதுவோம் இயக்கம் SCHOOL LEVEL FORMAT -PDF FOR ALL PRIMARY & MIDDLE SCHOOLS

 

கற்போம் எழுதுவோம் இயக்கம்  SCHOOL LEVEL FORMAT -PDF FOR ALL PRIMARY & MIDDLE SCHOOLS

 ️Form 1- படிக்காதவர்கள் பெயர் பட்டியல்

 ️Form 2 கல்வி தன்னார்வலர்களின் விவரங்கள்

 ️Form 3 கிராமம் வார்டு பற்றிய தகவல் தொகுப்பு

 ️Form 4  மாதவாரியான வருகைமுன்னேற்ற நிலை மற்றும் அடைவு நிலை படிவம்

CLICK HERE TO DOWNLOAD-FORMAT-PDF FILE