DSE PROCEEDINGS: பள்ளிக் கல்வி - பள்ளிகளில் புத்தக வங்கி (Book Bank) தொடங்கி, 2019-20க்கான பழைய பாடப் புத்தகங்களை மாணவர்களிடமிருந்து பெற்று புத்தக வங்கியில் பராமரிக்க பள்ளிக் கல்வி இயக்குநர் உத்தரவு!

 DSE PROCEEDINGS: பள்ளிக் கல்வி - பள்ளிகளில் புத்தக வங்கி (Book Bank) தொடங்கி, 2019-20க்கான பழைய பாடப் புத்தகங்களை மாணவர்களிடமிருந்து பெற்று புத்தக வங்கியில் பராமரிக்க பள்ளிக் கல்வி இயக்குநர் உத்தரவு!

Click here to download dir.pro