கிராமப்புற மாணவர்களுக்கு எட்டாக்கனியாகும் மருத்துவ படிப்பு