மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான மாநில ஆணையரகம் - பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கு பணி மாறுதல் - மாற்றுத் திறனாளி பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கு முன்னுரிமை வழங்குதல் சார்ந்து கடிதம்...

 

மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான மாநில ஆணையரகம் - பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கு பணி மாறுதல் - மாற்றுத் திறனாளி பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கு முன்னுரிமை  வழங்குதல் சார்ந்து கடிதம்...

மாற்றத் திறனாளிதுறை முதன்மை செயலாளர் -பள்ளிக் கல்வித்துறை செயலாளர் அவர்களுக்கு கடிதம்-நாள் -7/5/2012- CLICK HERE TO VIEW GOVT LETTER BELOW LINK

CLICK HERE TO VIEW THE GOVT LETTER