வட்டாரக் கல்வி அலுவலர் பதவியும் உயர் நிலைப்பள்ளி தலைமையாசிரியர் பதவியும் ஒரே நிலையில் இருப்பதால் வட்டாராக் கல்வி அலுவலர்களுக்கு மாவட்ட கல்வி அலுவலர் பதவி உயர் வு வழங்க முன்னுரிமை பட்டியலில் பெயர் சேர்க்க பரிந்துரை...

 வட்டாராக் கல்வி அலுவலர் பதவியும் உயர் நிலைப் பள்ளி தலைமையாசிரியர் பதவியும் ஒரே நிலையில் இருப்பதால் வட்டாராக் கல்வி அலுவலர் களுக்கு மாவட்ட கல்வி அலுவலர் பதவி உயர்வு வழங்க  பரிந்துரை...LETTER AVAIL IN BELOW LINK

CLICK HERE TO DOWNLOAD-LETTER