தமிழகத்தில் பள்ளிகள் திறப்பு எப்போது ?அமைச்சர் விளக்கம்